Evaluering af Esbjerg Realskoles samlede undervisning 2018-2019

Processen vedr. udvikling af 10. klasse blev efter nogle indledende møder, hvor der bl.a. blev nedsat et udvalg med tovholder og møder i dette udvalg, stoppet. Dette skal ses i lyset af skolens opstart udviklings/strategiproces. Der blev fra ledelsens side skønnet, at arbejdet med udviklingen af 10. kl. som en delproces skal ligge i Esbjerg Realskoles udviklingsproces. Arbejdet genoptages i kommende skoleår.

Med udgangspunkt og baggrund i skolens samlede virke blev der i 2018-2019 påbegyndt en udviklings- /strategiproces 2019-2024. Fokusområderne vedr. handleplanen for 2018-2019, styrkelse af elevens læring gennem evaluering ved lærerens videndeling bl.a. i de forskellige team, blev kædet sammen med skolens udviklingsproces. Konsulentfirmaet ”Flying October” har samlet indsigter dels i form af mundtlige og skriftlige interviews (enkeltvis/gruppevis), dels ved en spørgeskemaundersøgelse. Bestyrelse, ledelse, skolens personale, TAP-ere, forældre og elever bidrog til disse indsigter. FO indsamlede omkring 1500 indsigter, som blev ”ordnet” i fire overordnede spor: Pædagogisk (f.eks. skolepolitik, socialt samvær, børn med særlige behov, ressourcepersoner, faglighed), Kommunikation (f.eks. Branding, slogan, værdier, mødevirksomhed), Ledelse (f.eks. kerneydelse, efteruddannelse, lederskab), Fællesskab

(f.eks. venskabsklasser, fælles aktiviteter). Allerede i indeværende år iværksatte vi projekter indenfor spor Ledelse f.eks. nyt tag, muligheder for udvidet disponering af hallens faciliteter, bedre indretning og lyddæmpning af udvalgte lokaler. Indenfor spor Fællesskab blev der startet op med emnet fællesaktiviteter og områder, der fordrer ro. Herudover blev der yderligere undersøgt og planlagt mht. personaleinddragelsen i arbejdet med udviklingsprocessen. Personalet er alle fordelt i grupper, hvor hver gruppe har deres eget udviklings-”spor” med tilhørende underpunkter. Der blev i slutning af skoleåret besluttet at kickstarte udviklingsprocessen med en pædagogisk weekend med alle personaler og skolens bestyrelse, som skal finde sted i september 2019. Herefter arbejder hver gruppe videre med deres eget spor og underpunkter.

 

Handleplan 2019-2020

I forhold til vores tilsynsførendes evaluering af vores samlede undervisning vil vi fortsat arbejde med styrkelse af den enkelte elevs læring. Målet for vores skoles virke er stadig at styrke den faglige indlæring hos eleverne maksimalt, hvilket betyder at lærere og pædagoger skal flytte den enkelte elev så langt som muligt læringsmæssigt, med udgangspunkt i den enkelte elevs udfordringer og faglige niveau. Vi skal samtidig arbejde intenst med elevers socialisering og dannelse.

Derudover er vores fokus for Esbjerg Realskole udviklings-/strategiprocessen med visionen ”Esbjerg Realskole – bedre tid skaber hele mennesker”.

Vi afholder en pædagogisk weekend i september med hele personalet og bestyrelse, hvor temaet er førnævnte udviklingsproces. Der er udvalgt otte fokusområder, som er prioriteret til weekendens arbejde:

”Kollegial sparring og kompetenceudvikling”, ”Udvikling af fagligheden”, ”Mødevirksomhed”, Læringsrum”, ”Videndeling”, ”Fælles aktiviteter”, ”Ro i hverdagen”, ”Venskabsklasser”

Der er sket en gruppeinddeling før weekenden, så alle kender til gruppens medlemmer og opgave. Ydermere er der udpeget en tovholder og sekretær i hver gruppe.

Efter den pædagogiske weekend indkaldes tovholderne for de otte arbejdsgrupper, for at finde ud af hvad status er og dernæst aftales det videre forløb i arbejdsprocessen for hver af de otte grupper.

Herefter er det meningen, at grupperne arbejder med deres procesområde i løbet af skoleåret. Det vil være forskelligt hvor tidskrævende procesområderne er. Derfor vil nogle gruppers arbejde være afsluttet før end andre gruppers arbejde. I løbet af skoleåret vil der være et fast punkt på lærerråds-/pædagogmøders dagsordenen, hvor alle orienteres om de forskellige gruppers status undervejs i arbejdsforløbet. Det giver andre personaler mulighed for dels at give feedback på gruppernes arbejde, dels at bidrage med input til gruppernes videre arbejde.

I løbet af skoleåret vil der kunne laves fælles beslutninger om implementering mm. i skolens hverdag og i personalets arbejde med elever og hinanden.

Evaluering af ovenstående vil ske medio 2020